Styringsdialogen og det kommunale tilsyn med den almene boligsektor er en stor udfordring – ikke mindst for kommunerne

Fra og med 2010 og er styringen af de almene boliger i høj grad baseret på en mål- og rammestyring med en løbende styringsdialog mellem kommune og boligorganisation. I den forbindelse er det vigtigt, at kommunen tilrettelægger sin rolle og opgaver i styringen af sektoren optimalt for at sikre en fremadrettet og konstruktiv styringsproces til gavn for kommunen og dens almene boligområder.

Styringsmodellens formål og rammer

Styringsmodellen understøtter, at der gives størst mulig fleksibilitet, metodefrihed og afbureaukratisering og forbedre mulighederne for lokalt tilpassede løsninger for den almene boligsektor. Derfor baseres styringen af det almene byggeri i høj grad på mål- og rammestyring gennem et konstruktivt og fremadrettet samarbejde mellem kommune og boligorganisation.

Styringsmodellen hovedelementer

Hovedelementerne i styringsmodellen er, med udgangspunkt i det overordnede formål og generelle målsætninger i Lov om almene boliger (LAB):

  • En styringsdialog mellem kommunalbestyrelse og boligorganisation om boligorganisationens udfordringer, målsætninger samt koordinering af indsatser og indgåelse af aftaler
  • Samarbejde mellem kommunalbestyrelse og boligorganisation om indgåelse af aftaler og realisering af overordnede målsætninger
  • Styrkelse af boligorganisationens egenkontrol m.h.p. at aflaste de kommunale tilsyn
  • En dokumentationspakke som er grundlag for styringsdialogen

Kommunerne skal således lægge vægt på et fremadrettet og etableret samarbejde med boligorganisationen frem for den “traditionelle” tilsynsopgave.

Styringsmodellen er en stor mulighed for at sikre bæredygtige boligområder og boligkapacitet til forskellige grupper

Styringsmodellen giver bedre muligheder end det traditionelle tilsyn for, at kommunen i samarbejde med boligorganisationerne kan styrke arbejdet med bl.a. at sikre bæredygtige almene boligområder, både fysisk og socialt, og forhindre, at de udvikler sig til at blive problemramte. Styringsmodellen giver også bedre muligheder for at styrke samarbejdet med henblik på, at sikre tidssvarende og tilstrækkelig kapacitet af boliger til ældre, plejekrævende, handicappede, unge og andre borgere herunder også særligt udsatte grupper.

Kommunens tilrettelæggelse af styringsprocessen

En succesfuld håndtering af styringsmodellen forudsætter, at kommunen gør sig sine forventninger klar og tager stilling til, hvorledes man ønsker styringsdialogen m.m. tilrettelagt herunder hvilke mål og strategier, man har i forhold til samarbejdet.

Nødvendigheden af at styrke den interne koordinering i kommunen

Det er vigtigt, at kommunen først og fremmest styrker og tilrettelægger sin interne koordinering i forhold til de mange samarbejdsflader, som man allerede har med boligorganisationerne. Samarbejder der også forud for reformen oftest har været konstruktiv og fremadrettet, men dog er foregået på mange forskellige flader, uden at der nødvendigvis har været en særlig intern koordinering heraf i kommunen. Der kan være indgået forskellige aftaler mellem kommune og boligorganisationer om anvisning til ældreboliger, handicapvenlige boliger, ungdomsboliger, boligsocial anvisning efter § 59 stk. 1 i LAB, supplerende anvisning efter § 59 stk. 2 og om fleksibel udlejning. Dertil kommer f.eks. aftaler om helhedsplaner for almene boligområder og kommunens tilsyn med boligorganisationerne. Opgaverne er ofte henlagt til forskellige forvaltninger og behandles som sådant.

Sikring af bæredygtighed i et boligområde forudsætter, at kommune og boligorganisationer har en helhedsorienteret tilgang til udlejningen af boliger i området (boligsocial anvisning, supplerende anvisning og fleksibel udlejning) og områdets fysiske udvikling etc. Derfor bør kommunen som forudsætning for dette arbejde og dermed også styringsdialogen styrke sin interne koordinering i f.h.t. samarbejdsfladerne med boligorganisationerne.

Rådgivning

Kommunen kan i tilrettelæggelse af styringsprocessen, herunder den interne koordinering, med fordel trække på SPJrådgivnings kompetencer. Jeg rådgiver også ved tilrettelæggelse af de årlige dialogmøder bl.a. ved at gennemgå boligorganisationernes styringsrapporter, som er udgangspunktet for møderne.

SPJrådgivning har rådgivet en række kommuner om tilrettelæggelse af styringsdialogen, den interne koordinering samt gennemgået styringsrapporterne som led i forberedelsen af dialogmøderne.

Printvenlig version

© Copyright - SPJrådgivning / design: dbyk.dk