SPJrådgivning afholder virksomhedstilpassede temamøder og seminarer og har bl.a. gjort det for NCC Construction Danmark A/S, By og Havn, Københavns Ejendomme, HP Byg A/S , Wenbovej A/S,  JJW Arkitekter A/S, Vejle Kommune og Morsø Kommune.

Kurser/seminarer til kommunen!

SPJrådgivning tilbyder interne kurser og seminarer i kommunen om den almene boligsektor,  dens rammer, struktur, kultur, støtteregler, samarbejdet med den, styringsdialog, tilsyn etc.

Kurser og seminarer tilpasses så de dækker lige præcis jeres kommunes behov!

Udgangspunktet for et kursus eller seminar i jeres kommune kan være kurset seminaret ”Den almene boligsektor og dens rammer, struktur, kultur m.m.” som efter aftale kan tilpasses jeres konkrete behov og ønsker. Målgruppen er alle medarbejdere i kommunen, som samarbejder med de almene boligorganisationer eller på anden måde er i berøring med almene boliger.

Kurset giver en generel og bred viden om den almene boligsektors vilkår, rammer, struktur, beslutningsprocesser, kultur, udfordringer m.m. og er et godt udgangspunkt for samarbejdet om almene boliger.

Kurset kan styrke samarbejdsfladerne i kommunen.

Kurset kan også medvirke til at styrke samarbejdsfladerne og erfaringsudvekslingen internt i kommunen og på tværs af afdelinger, centre etc. ved at give en bred gruppe af medarbejdere, der har opgaver i forhold til de almene boliger, mulighed for at deltage.

Kursus for Kommunalbestyrelsen

SPJrådgivning afholder også temamøder om den almene boligsektor for kommunalbestyrelsen. Formålet med temamødet er at give kommunalbestyrelsen indsigt i de almene boligorganisationers struktur, beslutningsprocesser m.m. og kommunens opgaver i forhold til dem. Kontakt SPJrådgivning  for at høre nærmere herom.

Seminarer for kommunalt udpegede medlemmer af  boligorganisationernes bestyrelser

SPJrådgivning afholder også seminarer for kommunens udpegede medlemmer af boligorganisationernes bestyrelse. Formålet med seminaret er at afklare roller, opgaver og pligter i bestyrelserne for almene boligorganisationer med fokus på de kommunalt udpegede repræsentanter. Kontakt SPJrådgivning  for at høre nærmere herom.

Indhold – med vægt på viden og praktisk erfaring!

SPJrådgivnings kurser og seminarer fokuserer ikke kun på ”ren” lovgivning og økonomi, men tager i høj grad også udgangspunkt i en omfattende viden om og praktisk erfaring med drift og byggeri af almene boliger, samarbejde mellem boligorganisation og kommune, herunder styringsdialog og tilsyn m.m. og ikke mindst kultur, faktiske beslutningsprocesser etc. i boligorganisationerne.

SPJrådgivnings kurser og seminarer tager udgangspunkt i Søren Peter Hvidegaard Jensen omfattende indsigt i den almene boligsektor. En indsigt der er erhvervet gennem 14 års arbejde som administrerende direktør og forvaltningsdirektør i to store boligorganisationer efterfulgt af 10 års virke som rådgiver for kommuner, boligorganisationer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, projektudviklere m.m. er tages udgangspunkt i deltagernes forudsætninger.

Virksomhedstilpassede kurser og seminarer

Kontakt SPJrådgivning hvis I vil høre nærmere om hvordan, der kan gennemføres virksomhedstilpassede kurser og seminarer om den almene boligsektor i jeres virksomhed.

Kursuseksempler

Kursus  om den almene boligsektor og dens rammer, struktur, kultur m.m.

Kurset/seminaret er målrettet til medarbejdere hos arkitekter, ingeniører, andre rådgivere, entreprenører, projektudviklere, kommuner, m.fl., som har brug for en generel og bred viden om den almene boligsektors vilkår, rammer, struktur, beslutningsprocesser, kultur, udfordringer m.m.

På kurset gennemgås bl.a. emner som

 • De lovgivningsmæssige rammer
 • Struktur og beslutningsveje i en almen boligorganisation
 • Den almene boligsektors kendetegn og kultur (ejerstruktur, økonomi, vedligeholdelse, udlejning, boligformer m.m.)
 • Hvordan etableres en ny boligafdeling (beslutningsprocessen, økonomi og risikoafdækning, finansieringen, den kommunale godkendelse, huslejedannelsen)
 • Den almene boligsektors udfordringer

Kontakt SPJrådgivning hvis I ønsker at gennemføre det hos jer.

Kursus om støtteregler, procedurer m.m. for alment boligbyggeri – fra ide, over skema A, skema B til og med skema

Kurset er målrettet til medarbejdere hos arkitekter, ingeniører, andre rådgivere, entreprenører, projektudviklere, m.fl., som har brug for at styrke deres viden om støtteregler m.m. for alment boligbyggeri. Kommunalt ansatte og ansatte i boligorganisationer kan dog også få stort udbytte af at deltage. På kurset gennemgås processen for en almen byggesag fra idefasen over skema A, skema B og til og med skema C. Bl.a. fokuseres der på

 • Hvordan kommer man fra idefasen til skema A og dermed ansøgning om støttetilsagn (kommunal grundkapital)
 • Hvordan vurderer kommunen tilsagn om grundkapital
 • Anskaffelsessum og støtte
 • Finansiering og byggeøkonomi
 • Driftsøkonomi
 • Regulering af anskaffelsessum og støtte
 • Servicearealer ved plejeboliger
 • Skema B og opstart af byggeri
 • Aflevering, byggeregnskab, skema C m.m.
 • Delegeret bygherremodellen

Kontakt SPJrådgivning for nærmere oplysninger eller er hvis I interesseret i at gennemføre det hos jer.

Det siger deltagerne på SPJrådgivnings kurser og seminarer

 • ”Stor viden hos Søren Peter Hvidegaard Jensen – og indlevelse. Vækker lyst til diskussion.”
 • ”Jeg fik megen vigtig information om et område, jeg ikke tidligere har beskæftiget mig med. Det var nyttigt, at mange informationer kunne illustreres ved konkrete eksempler, som Søren Peter Hvidegaard Jensen med sin store erfaring har deltaget i.”
 • ”… en god gennemgang, som giver et godt overblik.”
 • ”Godt med de mange eksempler.”
 • ”En rigtig god eftermiddag – meget informativt og grundlæggende videns opbyggende.”
 • ”Mine ønsker og forventninger blev alle indfriet, særligt p.g.a. den gode dialog der var undervejs.”
 • ”Tak for et godt seminar. Man er tryg, når oplysningerne kommer fra en mr. Almen himself.”