Organisationsudvikling – forandringsprocesser

Virksomhederne har behov for med mellemrum at vurdere, om de fortsat er i stand til at kunne levere produkter og ydelser med høj kvalitet og sikre sin position på markedet. Det gælder også boligorganisationer.

Værdibaseret og strategisk ledelse betyder også, at man skal fokusere på, om virksomheden kan leve op til de fastlagte mål og strategier. Strategisk ledelse er en konstant udviklingsproces og derfor er organiseringen af virksomheden også under konstant udvikling. Man skal ikke forandre for forandringens skyld, men man bør jævnligt evaluere organisationen og sikre, at man får gennemført de nødvendige justeringer og ændringer i tide.

Evalueringen skal vise om:

Man har det “rigtige billede” af det marked, som man orienterer sig imod?

Man har den rigtige arbejdsdeling og/eller ledelsesstruktur i organisationen?

Man har de rigtige kompetencer, og om kompetencerne anvendes optimalt?

Der vil altid i forlængelse af en strategiudvikling være behov for at vurdere, om organisationen er optimal i forhold til at kunne implementere strategien.

Virksomheden ofte selv er bedst til at foretage disse vurderinger, men det er vigtigt, at man har en “djævelens advokat”/proceskonsulent tilknyttet. Der skal de spørgsmål, som man af naturlige årsager ikke selv har øje for, og som kan være med til at drive processen.

Når ændringer er gennemført, giver det værdi at have en ekstern rådgiver og sparringspartner. Der skal i en periode være en tæt opfølgning for at sikre, at “det virker.” Det er ikke ukendt, at man efter at have gennemført en ændring af arbejdsgange oplever, at medarbejderne “falder tilbage til gamle vaner” og genoptager tidligere arbejdsgange. Ændringerne har måske ikke opnået accept, eller måske er “tilbagefaldet” rationelt.

SPJrådgivning kan tilrettelægge en proces med en indledende interviewrunde med ledelse og nøglemedarbejdere som grundlag for et seminar for ledelsen. Her drøfter man og afklarer “knasterne” i organisationen og løsningsmulighederne. På baggrund af opsamlingen fra seminaret fastlægges målsætningerne for den efterfølgende proces, og hvilke tiltag der skal gennemføres, herunder implementeringsplan.

Printvenligt format