Strategisk ledelse – “Ledelse der giver mening fra mission til handlinger”

SPJrådgivning rådgiver bestyrelser og administrative ledelser i boligorganisationer om hvordan man kan arbejde med strategisk ledelse.

”God almen ledelse” og ”God selskabsledelse” er vigtig for at kunne lede en almen boligorganisation i dagens Danmark. Det kræver stor dynamik at løse opgaverne, ikke mindst fordi ledelsesopgaverne kompliceres af bl.a. aktørernes modsatrettede interesser og hastige samfundsforandringer. Mål og strategier er næsten forældede inden de er nået.

Det udfordrer ledelsens intuition, fantasi og omstillingsparathed på alle niveauer og ”sætter gældende normer og værdier på prøve.” Bestyrelsen og den administrative ledelse skal til stadighed, med udgangspunkt i organisationens værdier og mål, arbejde med strategier og handlinger. Man skal arbejde værdibaseret og strategisk på et solidt og forankret fundament.

Når man vælger at arbejde med værdibaseret/strategisk ledelse er det vigtigt, at:

1. sikre overensstemmelse mellem mission, vision, værdier og strategier – også uformelle værdier og kulturer i virksomheden

2. omsætte visionen til realistisk gennemførlige og prioriterede strategier

3. medarbejderne inddrages i processen

4. sikre rum for nødvendige ændringer og udviklingstiltag, samtidig med at den daglige drift kan fungere

5. opretholde et systematisk arbejde med målsætninger, strategier og afledte projekter og tiltag.

Det lykkes, når ledelsen:

– har fokus på dialog, åbenhed, fortrolighed og samarbejde

– reelt inddrager medarbejderne i beslutningsprocesser og den overordnede tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne med delegation af ansvar og kompetence

– udviser beslutningsdygtighed og ”går foran”.

Hvordan processen gennemføres afhænger af virksomhedens kultur, historie etc.. Det er vigtigt, at den er systematisk og trinopdelt, at man får klargjort missionen, får afdækket og fastlagt virksomhedens ”indre” værdier, sikret forankring heraf i ledelsen og hos medarbejderne og fastlægger strategien med en nøje prioritering af de rigtige projekter.

 

Strategiprocessen

Strategiprocessen kan overordnet tilrettelægges efter denne model:

Men modellen skal tilpasses og gennemføres efter de vilkår der gælder for den konkrete virksomhed. Det kan være virksomhedens historie og kultur, produkter og ydelser, medarbejdersammensætning etc.. Hvordan processen kan og skal gennemføres vil vi foreslå drøfter på et indledende møde, hvorefter SPJrådgivning udarbejder forslag til den konkrete proces.

Print venligt format (*.pdf)